Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel: Scanshoes s.r.o. se sídlem Rýmařovská 561, 199 00, Praha 9 - Letňany

Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C,vložka 198876 u Městského soudu v Praze. Dodavatel je plátcem DPH.

IČ: 24265497

DIČ: CZ24265497

(dále jen "dodavatel")

 

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 777 787 426

E-mail: info@scanshoes.com (Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 3 dnů)

 

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: Komerční banka a.s., číslo účtu : 107-3259380237 / 0100

Adresa pro zasílání zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy: (např. chybně zvolená velikost) do 30dnů po zakoupení - nezapomeňte přiložit číslo účtu pro vrácení peněz, nebo kod obuvi pro výměnu): Scanshoes s.r.o., Mezi vodami 17, 143 00 Praha 12 - Modřany

Adresa pro zasílání reklamací: Scanshoes s.r.o., Mezi vodami 17, 143 00 Praha 12 - Modřany

 

2. Objednávka zboží

Zákazník použije pro objednávání obuvi naše webové stránky www.scanshoes.com , které představují zároveň katalog dodávaného zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky. (e-mailem, nebo telefonicky). K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky je elektronicky zaslané potvrzení či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

Dodací lhůta

Objednané zboží je dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem. V případě, že se jedná o zboží označené jako "dostupné skladem" je dodací lhůta v rozmezí 1-3 pracovní dny. V případě, že se jedná o zboží označené jako "na objednávku" je dodací lhůta obvykle 5-10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být až 30 pracovních dnů. V případě prodloužení obvyklé dodací lhůty bude zákazník kontaktován a informován o stavu jeho objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží hradí zákazník ve výši 100Kč za celou zásilku. V případě, že zákazník využije svého práva a vrátí zásilku, nebo bude požadovat výměnu za jiný model ve lhůtě 30, bude mu při vracení kupní ceny odečtena částka 100,-Kč (poštovné uhrazené dodavatelem při zaslání zásilky), v případě výměny uhradí odběratel poštovné ve výši 100Kč.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Zákazník má několik možnost uhrazení kupní ceny za zboží. Dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby a nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (bankovním převodem na účet Scanshoes s.r.o. uvedený výše). Po úhradě bankovním převodem a připsáním částky na účet je možné převzít zboží osobně na adrese Scanshoes s.r.o., Mezi vodami 17, 143 00 Praha 12 – Modřany. Hotovostní platba je vyloučena. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Převzetí zboží

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit. Podepsáním dodacího listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Podmínky převzetí zboží včetně odpovědnostních vztahů se liší v závislosti na zvoleném dopravci.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

4. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Všechny oprávněné záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno v originálním obalu a kompletní. Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Na veškeré námi dodávané zboží poskytujeme záruku v trvání dvou let. Záruční list představuje daňový doklad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale je vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v našem internetovém obchodě, doporučujeme vyplnit "reklamační formulář", který naleznete v sekci Informace, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní kód, číslo prodejního dokladu a popis závady. Následně zákazník zašle reklamované zboží spolu s vyplněným reklamačním formulářem na adresu reklamačního oddělení:

Scanshoes,s.r.o., Mezi vodami 17, 143 00 Praha 12 - Modřany

Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky, u kterých není patrný důvod zaslání, budou vráceny odesilateli.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace.Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

5. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu dodavatele, nebo písemně na adresu skladu dodavatele Noe´s,s.r.o. Mezi vodami 17, 143 00 Praha 12 - Modřany Při odstoupení doporučujeme uvést číslo „daňového dokladu“, které představuje variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli. Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na výše uvedenou adresu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a originálního obalu).

Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího, který jej uvede u vrácené zásilky na přiloženém dopise.

 

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že nám to sdělí na naši emailovou adresu.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.scanshoes.com stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

0 ks
Košík: 0